Bidrag

Investeringsstöd från Trafikverket

Investeringsstöd från Trafikverket.

Trafikverket erbjuder investeringsstöd till publika laddstationer under 2023 och 2024. Stödet gäller snabbladdning till elfordon längs större vägar. 

Stöd till publika laddstationer

I juni 2020 beslutade regeringen om en förordning som reglerar att Trafikverket får i uppdrag att besluta om utbetalning av statligt stöd för utbyggnad av publika snabbladdstationer där detta annars inte byggs.

Trafikverket har tidigare fått 150 miljoner kronor för att stötta uppbyggnaden av laddinfrastruktur. Från och med 2023 har vi möjlighet att genomföra en fortsatt satsning då över 100 miljoner tillförs för att stötta utbyggnaden.

Stöd kan sökas av näringsidkare, kommuner, kommunala bolag etc. för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon i anslutning till större vägar.

  • Stödet gäller investeringskostnader upp till 100 procent.
  • Stöd för driften av snabbladdningsstationerna är inte möjlig enligt förordningen.
  • Stödet gäller vissa platser i anslutning till större vägar som saknar snabbladdare och där sådan infrastruktur annars inte byggs ut. Ett nät av snabbladdare gör det möjligt för fler att köra på el i hela landet.

Val av sträckor

Utgångspunkten för valet av sträckor är det funktionellt prioriterade vägnätet för långväga personresor som Trafikverket definierar.

På detta har en översyn gjorts över var det saknas tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning. Det är dessa ”vita sträckor” som ska täckas. För att en sträcka ska vara vit ska den sakna likströmsladdning på 150 kW eller mer och det ska vara mer än tio mil mellan befintliga snabbladdstationer.

På Europavägar och större riksvägar (TEN-T stom- och övergripande vägnät) ska sträckan sakna likströmsladdning på 150 kW eller mer och det ska vara mer än sex mil mellan befintliga snabbladdstationer.

I översynen antas snabbladdstationer som tidigare beviljats statligt stöd bli byggda och ses som en befintlig laddstation. Staten beviljar stöd till snabbladdstationer via Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikverket.

Inför valet av antal sträckor att lysa ut har Trafikverket gjort en prioritering utifrån trafikflöde, där de vita vägsträckor som har lägst trafikflöde har prioriterats. Om medel finns kvar efter vårens utlysning kommer vi att genomföra en kompletterande utlysning i höst.

I kartorna visar de svarta linjerna vilka vägar som täcks med snabbladdning och de vita linjerna markerar vägar som saknar snabbladdning.

Önskar ni hjälp med att sätta upp ett anbud?

Svensk Fordonsladdning kan stötta er genom hela processen, från idé till projektering, installation, och drift & underhåll.