fbpx

Tunga fordon

Kompletta lösningar för branscher med tunga fordon

Kompletta lösningar för branscher med tunga fordon

Svensk Fordonsladdning är ledande leverantör av helhetslösningar för fordonsladdning. Till branscher med tunga fordon säkerställer vi laddning inom transport, industri, kollektivtrafik, sjö- och luftfart.

Snabb omställning och vikten av verkliga behov

Omställningen till elfordon går mycket snabbt. Det ställer också transportoperatörerna inför nya och komplexa utmaningar. Kanske känns det utmanande att hitta rätt laddlösning för era specifika behov – men det behöver inte vara det. Vi på Svensk Fordonsladdning är med genom hela processen. Vi tar dig från start till mål. Det är viktigt att laddningslösningen blir anpassad till just din verksamhet för att:

 • Uppnå maximal tillgänglighet och optimal prestanda
 • Uppnå bästa totala driftekonomi och hålla kostnaderna låga
 • Du ska kunna fokusera på vad som är viktigast för verksamheten
Transport

Åkerier, fordonsdepåer, logistikcenter, 3PL, etc.

Industri

Industri, tillverkning, gruvor och liknande verksamheter.

Kollektivtrafik

Kompletta lösningar för buss- och övrig kollektivtrafik.

Sjö- & luftfart

Helhetslösningar för laddning inom sjö och luftfart.

Vill du bli kontaktad? Klicka här.

Vi tar ansvar för hela processen

Svensk Fordonsladdning sköter hela processen från förstudie till driftsättning. Vi tar ansvar för projektets alla delar och ser till att du som kund endast behöver ha kontakt med en part.

Alla våra implementeringar startar med en grundlig förstudie och kalkyl. Du kan tryggt förvänta dig att vår checklistor är kompletta och prickas av löpande.

 

Effekt och kapacitet

I den här fasen säkerställs vilken effekt som finns att tillgå i fastigheten och vad den nya totala effekten för laddsiten blir. Om det krävs en utökning av befintligt abonnemang måste en dialog med nätbolaget etableras för att säkerställa att de har kapacitet i nätet för att klara av utökningen.

.

Typ av laddare och placering

Vi rekommenderar vilken typ av laddare som passar bäst för ändamålet samt genomför en översyn av laddarens tänkta placering. Här undersöker vi även om fundamentet kommer att få plats på avsedd yta och hur fordonen ska parkera intill. I detta läge bör man också se över de anpassningar som kan behövas för rörelsehindrade.

.

Markarbeten

Vi beräknar vilken schaktsträcka som behövs fram till laddaren. I detta moment undersöker vi även eventuella hinder som kan finnas i omgivningen, samt tar noteringar om markbeläggning, markuppbyggnad, befintliga ledningar, träd och rötter samt brunnar/dagvatten.

.

Tillstånd

Kräver denna åtgärd några myndighetstillstånd? Vi reder ut om det till exempel behövs ett bygglov.

 

Kalkyl

Utifrån den data och information som samlas in i förstudien skapas en kalkyl som med fördel kan använda som grund för din investering.

Efter att en affärsöverenskommelse har träffats startar projektet. En projektledare tar då över arbetet och säkerställer att viktiga initiala punkter genomarbetas noggrant. Detta inkluderar exempelvis:

 • Föranmälan
 • Tillståndsansökningar
 • Arbetsmiljöplan
 • Riskanalys
 • Materialbeställningar
 • Ledningsutsättning
 • Resursplanering
 • Tidplan

Markarbeten genomförs alltid med hjälp av våra underentreprenörer. Vi samarbetar med några av Sveriges främsta företag inom området och kan genomföra projekt över hela landet. Val av lämpliga maskiner anpassas efter projektets storlek. I denna fas genomförs följande:

Moment

 • Brytning av befintlig asfalt
 • Schakt och kabelförläggning
 • Bortforsling av massor
 • Skarvning av kablar
 • Sättning av fundament för laddare
 • Sättning av kabelskåp eller nätstation
 • Asfaltering och grässådd
 • Avfallshantering

 

Tillval

 • Asfaltsmålning
 • Belysning stolpar, master, pollare
 • Skyltar – med eller utan belysning
 • Staket och andra inhägnader
 • Andra tilläggsarbeten

Installation av laddsiter innebär mer än bara inkoppling av laddare. Några av de moment som genomförs är:

 • Koppling av kabelmätarskåp eller nätstation
 • Skarvning av kablar (innan igenfyllning sker med maskin)
 • Placering och lyft av laddare
 • Inkoppling av laddare
 • Konfiguration och integration av vald betallösning
 • Driftsättning
 • Avfallshantering
 • Överlämning av anläggningen

Laddstationernas tillgänglighet bygger på en väl fungerande infrastruktur som löpande sköts och underhålls på rätt sätt. Detta är extra viktigt om stationen används för publik laddning.

Vikten av att snabbt åtgärda fel och minimera laddarens eventuella nedtid är stor.

Vi erbjuder olika typer av drift- och underhållsavtal beroende på utformning av DC-anläggningen. Våra helhetslösningar inkluderar ett upprättande av SLA (Service Level Agreement) som baseras på verksamhetens önskemål.

Genom fjärrsystem finns det möjlighet att på distans felsöka och åtgärda flera typer av driftstörningar. Detta ger korta ledtider och ökar möjligheten till snabbare åtgärder.

För att undvika driftavbrott på laddsiter är det viktigt att regelbundet underhålla dem och genomföra service enligt tillverkarens rekommendation.

Genom förebyggande underhåll uppnås/uppfylls:

 • Ökad livslängd
 • Högre driftsäkerhet
 • Skyldigheter gentemot elsäkerhetslagen

Tillsammans laddar vi för morgondagens behov

Framtiden är här. Samhället genomgår just nu en av de största omställningarna i modern tid, från fossila bränslen till eldrift. Antalet aktörer inom transport och industri som väljer att ställa om till eldrift har de senaste åren ökat lavinartat och Svensk Fordonsladdning har specialiserat sig på kompletta helhetslösningar inom laddning och energilagring.

Rätt plattform för hantering och övervakning

I en grundläggande systemlösning har fordonsladdaren sin primära kraftkälla i nätanslutningen. Som komplement kan ett ytterligare energilager nyttjas för att tillföra den energi som, i stunden, behövs för att exempelvis undvika överträdelser av en avtalad tariffgräns med nätbolaget.

Energilagret kan även användas för direkt matning av systemets fordonsladdare om ett strömavbrott inträffar eller som ett aktivt val om kostnaden för el från nätet för tillfälligt ligger högt. Du kan lagra energi under perioder med låg systembelastning (och låga kostnader), minska höga förbrukningstoppar och på ett bättre sätt säkerställa din elkvalitet.

Skalbara lösningar för energilagring ger möjlighet att skapa rätt laddningskapacitet baserat på dagens behov samtidigt som du gradvis kan öka laddnings- och batterikapacitet i takt med att behovet stiger.

Smart laddning spelar en viktig roll för att

 • Övervaka, hantera och begränsa laddningen
 • Säkerställa tillgängligheten med hjälp av schemalagd laddning
 • Säkerställa maximal energikapacitet för att optimera användningen
 • Ladda när priserna är låga – vilket sänker kostnader
 • Dela data med andra system
 • Optimera energiförbrukningen

Övergripande systemfunktionalitet

 • Exakt hantering av energikällor och belastningar
 • Funktionalitet för hantering av laddinfrastruktur
 • Knyter samman systemets komponenter och möjliggör digitala tjänster

Applikationer för fordonsladdning

 • Statusindikering, uppdatering och underhåll av systemets laddare på distans
 • Flexibel hantering av avgifter för laddning
 • Planering och schemaläggning av systemets tillgångar
 • Hantering av multipla stationer för fordonsladdning
 • Administration av kunder och konton
 • Hantering av olika betallösningar
Prata med en expert på laddning för tunga fordon
Vi har stor kunskap inom fordonsladdning och energilagring för företag inom transport- och logistikbranschen. Välkommen att kontakta någon av våra experter.