fbpx

Köpvillkor privatpersoner

 

Allmänt

 1. Dessa allmänna villkor ska gälla när Svensk Fordonsladdning AB, org.nr 559257-3249 ingår avtal om försäljning till konsumenter (”kunden”) av produkter för laddning av elfordon, för tillhörande installationstjänster av produkter. Produkterna och tjänsterna specificeras närmare i avtalet mellan Svensk Fordonsladdning AB och kunden. Till avtalet ligger vid var tid gällande beskrivning av produkterna och tjänsterna, produktblad, beställningar, bekräftelser, prislistor samt övriga instruktioner och villkor som från tid till annan meddelas av Svensk Fordonsladdning AB.
 2. Avtalet träder i kraft när Svensk Fordonsladdning godkänt kundens beställning genom en orderbekräftelse eller, om detta sker tidigare, när leverantören levererat produkt och/ eller börjat tillhandahålla tjänst. Kreditprövning kan genomföras och kan leda till att beställningen inte accepteras eller att speciella betalningsvillkor fastställs. Skriftligt avtal ska upprättas om leverantören begär det.

Definitioner

”Avtalet” avser:

 1. kundens beställningsformulär,
 2. Svensk Fordonsladdnings bekräftelse,
 3. dessa köpvillkor, samt
 4. produktinformationen för laddboxar och installation.

Vid motstridigheter i avtalshandlingarna gäller dessa i nämnd ordning.

 • ”Kund” avser konsument som är delägare till den fastighet till vilken produkt ska installeras enligt detta avtal. Finns tomträtt på fastigheten avses med kund i detta avtal också tomträttsinnehavare i tillämpliga delar.
 • ”Produkt” avser laddbox, med tillhörande utrustning. Tillhörande utrustning kan vara laddkabel, energimätare (stöd för lastbalansering), jordfelsbrytare, wifi-modul, eller dylikt som Svensk Fordonsladdning tillhandahåller enligt avtalet.
 • ”Standardinstallation” är en typ av basinstallation som beskrivs i produkt-informationen där vissa parametrar är angivna.
 • ”Tjänst” avser en standardinstallationstjänst eller anpassad installation av produkter samt andra tjänster som har samband därmed och som framgår av avtalet.

Installation

 • Svensk Fordonsladdning levererar och installerar produkter inom Sverige på sätt som anges i avtalet.
 • Produkten är levererad när den kommit i kundens besittning och tjänsten är levererad när det har möjliggjorts för kunden att kunna ladda elfordon enligt produktbeskrivningen.
 • Svensk Fordonsladdning utför installation av produkter innanför fastighetsgränsen till den eller de byggnader parterna avtalat att produkt ska installeras till. Uppsäkring kan krävas för elnätsabonnemanget vilket kan påverka elnätsavgiften till relevant elnätsinnehavare. Kund blir upplyst om detta innan åtgärd utförs och Svensk Fordonsladdning hanterar ärendet mot elnätsbolaget.
 • Vid beredning av installationen kommer kunden och Svensk Fordonsladdning gemensamt överens om lämplig tid och placering. Vid oenighet om placeringen av produkter avgör Svensk Fordonsladdning lämpligast placering men kan inte utan att ange skäl för detta avvika från kundens önskemål. Vid annan placering än den av Svensk Fordonsladdning rekommenderade kan kostnader tillkomma.
 • Arbetet utförs under ordinarie arbetstid vardagar 07:00-16:00 efter överenskommelse. Du behöver vara hemma när installationen påbörjas.
 • Svensk Fordonsladdning ska utföra tjänster fackmässigt med behörig elektriker och i överensstämmelse med avtalet. Svensk Fordonsladdning har rätt att anlita underleverantörer för utförande av tjänst och svarar då för underleverantörernas arbete som sitt eget.
 • I avtalet finns information om vad som ingår i en standardinstallation. Alla åtgärder utöver en standardinstallation anses som en utökad installation.

Standardinstallation

 • Kabellängd max 12 meter (5G2,5) inkl. klamring
 • Upp till 4 arbetstimmar inkl. restid från närmsta filial (i Dalarna är filialerna Rättvik och Transtrand)
 • Ny säkring 3-polig 16A i elcentral eller mätarskåp
 • Körning ingår med 60 km från närmsta depå T/R
 • Inkoppling och idrifttagning av laddbox
 • Max 2 väggenomförningar i gips/trä eller 1 väggenomförning med tätning i tegel eller betong.
 • Garanti på installationen 2 år
 • Leveranstid på 3-6 veckor

Observera:

 • Om det ej finns tillräckligt med plats i elcentralen eller i mätarskåpet så monterar vi en ny plastkapsling för säkringar på väggen. Detta blir ett tilläggsarbete och faktureras enligt prislistan för tilläggsarbete.
 • Arbete utöver standardinstallation faktureras enligt prislistan för tilläggsarbete.
 • Vi förutsätter att det är tillräcklig signalstyrka för uppkoppling mot wifi på installationsplatserna. Detta krävs för att lastbalanseringen ska fungera. Separat 2,4 GHz-nät är ett krav. För service vid problem orsakat av den dynamiska lastbalanseringen debiteras du som kund per påbörjad arbetstimme inkl. servicebil och kilometerersättning
 • Om anläggningen inte motsvarar kraven för installation vilket resulterar i utebliven installation kommer vi att fakturera en avgift enligt prislistan för tilläggsarbete.

Merkostnader vid en mer omfattande installation än vad som uppges för standardinstallation faktureras och betalas av kunden i samband med slutavräkningen efter utförd installation. Kunden ska vara medveten om risken för merkostnader om kriterierna för standardinstallation inte uppfylls eller arbetet är mer omfattande. För service efter installationsarbetet debiteras per påbörjad arbetstimme inkl. servicebil och kilometerersättning.

Kundens åtagande

 • Kunden garanterar att denne erhållit uttryckligt godkännande från samtliga lagfarna ägare till fastigheten eller ägare av byggnad på ofri grund samt erhållit eventuella andra tillstånd som är nödvändiga för installationen av produkter på fastigheten. Kunden åtar sig att inhämta fullmakt från övriga delägare om rätt att ingå avtalet. För det fall sådant godkännande inte erhållits ansvarar kunden för den skada Svensk Fordonsladdning kan åsamkas på grund av brist på godkännande.
 • Kunden ska ge Svensk Fordonsladdning eller av denne anlitad underleverantör tillträde till erforderlig mark och byggnad på fastigheten för utförande av installationen i den utsträckning som behövs för att Svensk Fordonsladdning ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. Om kunden inte kan ge tillgång till fastigheten på aviserat datum kan tillgång till fastigheten ske vid annat tillfälle efter särskild överenskommelse och mot tillkommande särskild avgift.
 • Kunden ska även i övrigt vara Svensk Fordonsladdning eller dess underleverantörer behjälpliga i arbetet med tjänsten.
 • Kunden ansvarar för återställning av ytskikt på fastigheten inklusive tomtmark.
 • Elektriska installationer eller återställningar ska vara fackmässigt utförda av behöriga elektriker. Intyg eller annan dokumentation från elektriker ska uppvisas vid åberopande av fel när annan än Svensk Fordonsladdning eller dess underleverantörer installerat eller återställt en installation av produkt.
 • Kunden står risken för skada på produkter inklusive elkabel från installationsdagen. Kunden ska följa de anvisningar Svensk Fordonsladdning utfärdar om skötsel av produkten från tid till annan.

Priser, betalning och äganderätt

 • Alla priser för laddutrustning och installation framgår av Svensk Fordonsladdnings offert. Gällande prislista för tilläggsarbeten finns tillgänglig på https://www.svenskfordonsladdning.se/tillaggsarbete/. Svensk Fordonsladdning reserverar sig för eventuella tryckfel, felaktiga prisuppgifter och utsålda varor.
 • Faktura skickas vi e-post efter utförd installation. På fakturan framgår eventuell skattereduktion utefter de uppgifter som tillhandahållits från kund. Vi förbehåller oss rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket avslås.
 • Betalningen ska vara Svensk Fordonsladdning tillhanda senast på den angivna förfallodagen (20 dagar efter fakturadatum).
 • Om betalning inte sker i rätt tid har Svensk Fordonsladdning, från den i fakturan angivna förfallodagen, rätt till ränta enligt räntelagen (1975:635), ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet samt påminnelse- och inkassoavgift enligt lag.
 • Svensk Fordonsladdning kan komma att genomföra kreditprövning av potentiell köpare.
 • Äganderätten för laddutrustningen som Svensk Fordonsladdning levererat till kunden övergår i kundens ägo i samband med fullgjord betalning.

Fel, brister och reklamationsrätt

 • Med ”fel” avses att produkten avviker från beskrivningen i avtalet eller för tjänst om kunden inte kan använda tjänsten i enlighet med avtalet. En produkt får endast användas enligt den bruksanvisning som följer med vid leveransen och laddning får endast ske av den typ av elfordon och med den typ av utrustning för vilket produkten är avsedd. Om kunden byter till annat elfordon ska kunden kontakta Svensk Fordonsladdning för att få besked om annan produkt krävs.
 • Vid fel efter att installation har skett ska kunden vända sig till Svensk Fordonsladdning senast tre (3) år från det att produkten levererats eller tjänsten slutförts. Reklamation ska ske inom skälig tid från det att kunden upptäckt felet där inom två månader från det datumet alltid anses vara inom skälig tid.
 • Vid fel ska Svensk Fordonsladdning avhjälpa inom skälig tid. Svensk Fordonsladdning har dock ingen skyldighet att avhjälpa fel som beror på a) kunden eller något förhållande på dennes sida, b) kundens användning av annan utrustning än produkter levererade av Svensk Fordonsladdning, c) eller kundens felaktiga ingrepp, handhavande eller ändringar av produkter.
 • Om kunden anmäler fel som inte Svensk Fordonsladdning ska svara för har Svensk Fordonsladdning rätt till ersättning för arbete och kostnader för utfört arbete enligt Svensk Fordonsladdnings vid var tid gällande prislista. Svensk Fordonsladdning ska dock när detta uppmärksammas informera att kunden är skyldigt för fel enligt denna punkt innan ytterligare arbete vidtas.
 • Kunden ska efter meddelande inom skälig tid och under normala arbetstider bereda Svensk Fordonsladdning tillträde till fastigheten för arbete, när så är nödvändigt för att kunna utföra eller avhjälpande enligt ovan.

Personuppgifter

 • Kundens personliga integritet är viktig för Svensk Fordonsladdning. I Svensk Fordonsladdnings integritetspolicyfinns mer information om behandling av personuppgifter.
 • Svensk Fordonsladdning är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag ansvariga för de personuppgifter som det behandlar.
 • Svensk Fordonsladdning samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Svensk Fordonsladdning.
 • Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av Svensk Fordonsladdning för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.
 • Vid behandlingen enligt ovan kommer Svensk Fordonsladdning samt av Svensk Fordonsladdning anlitade personuppgiftsbiträden att ta del av personuppgifterna.
 • Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av Svensk Fordonsladdning och dess samarbetspartners. Behandlingen är nödvändig för det berättigade intresset att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster. Vid utlämnande till koncernföretag eller samarbetspartners krävs att tjänsterna och produkterna har naturlig anknytning till Svensk Fordonsladdning och att Svensk Fordonsladdning avtalar med dessa om att det ska framgå att marknadsföringen sker med anledning av ett samarbete med Svensk Fordonsladdning.
 • Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning.
 • Kunden har rätt att få information om de personuppgifter för denne som finns lagrade hos Svensk Fordonsladdning. Vi kommer att lämna ut uppgifter inom en månad från att vi mottagit förfrågan. Under extraordinära omständigheter kan denna tid utökas till två månader. Kunden kan även, enligt lag begära korrigering av felaktiga data eller radering av personuppgifter.

Avtalstid och avbeställning

 • Avtalet är bindande för kunden till dess att tjänsten är genomförd. Vid avbeställning i förtid enligt Konsumenttjänstlagen (1985:716) har Svensk Fordonsladdning rätt till ersättning för det arbete med som redan utförts samt för arbete som behöver utföras trots avbeställningen.
 • Svensk Fordonsladdning har rätt att säga upp eller häva avtalet före leverans med omedelbar verkan om:
  1. kunden genom sitt agerande hindrar Svensk Fordonsladdning eller dess underleverantör att tillträda mark och byggnader enligt avtalet eller på annat sätt motverkar installationen,
  2. kunden i övrigt inte uppfyller sina åtaganden enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom 10 dagar från uppmaning, eller
  3. kunden inte betalat faktura inom angiven tid efter påminnelse.

Ångerrätt

 • Om avtalet ingåtts på distans eller utanför Svensk Fordonsladdning affärslokaler har kunden en ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal. Ångerfristen är 14 dagar och börjar löpa den dag då kunden eller en av kunden utsedd tredje person får varan i sin besittning (köp av vara); eller då avtalet om leverans av en eller flera tjänster tecknades (tillhandahållande av tjänster).
 • Om flera olika varor har beställts i en order men levereras genom separata leveranser löper tidsfristen för ångerrätten (”Ångerfristen”) ut fjorton (14) dagar efter den dag då kunden har mottagit den sista varan. Innan avtal ingås kommer information lämnas som framgår av 2 kap. 2 § lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler på sätt som framgår av 2 kap. 3 och 5 §§ i samma lag.
 • Om kunden önskar utnyttja sin ångerrätt ska Kunden meddela Svensk Fordonsladdning att kunden ångrar ingåendet av avtalet (till exempel genom e-post eller brev). Ångerrätten anses ha utnyttjats om kunden skickar sitt meddelande om att utnyttja ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.
 • Om kunden utnyttjar sin ångerrätt skall produkt returneras till adress

Svensk Fordonsladdning AB
Besöksadress: Enåbadsvägen 2, 795 32 Rättvik
Postadress: Enåbadsvägen 2, 795 32 Rättvik

Retur skall ske på kundens bekostnad. Är produkten, som till exempel laddboxen, monterad ska kunden stå för kostnader för nedmontering av produkten. Kunden ansvarar för att nedmonteringen görs på rätt sätt. Nedmonteringen ska göras av auktoriserad behörigt företag. Kunden står för fraktavgift vid returnering.

Svensk Fordonsladdning kan åta sig att utföra nedmonteringsarbete mot en extra kostnad.

Skadestånd och reklamation

 • Invändning mot faktura eller begäran om skadestånd ska framställas inom skälig tid efter att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller borde upptäckts. En reklamation som framställts inom två månader skall alltid anses vara skälig tid. Reklamation kan framföras muntligen eller skriftligen. Skadestånd ska dock begäras skriftligen.
 • Svensk Fordonsladdning svarar mot kunden för direkt skada, orsakad genom vårdslöshet som Svensk Fordonsladdning, eller någon Svensk Fordonsladdning svarar för. Svensk Fordonsladdning ansvarar inte för skada på grund av att innehåll i data som förmedlas eller skulle förmedlats genom tjänsten eller för kundens eventuella skadeståndsskyldighet mot tredje man. Svensk Fordonsladdning svarar inte för indirekta skador eller följdskador, såsom utebliven vinst, utebliven produktion, förlorad eller förvanskning av data eller andra följdskador. Begränsningarna ovan gäller inte vid skada orsakad av grov vårdslöshet, uppsåt eller när ansvar följer av tvingande lag.
 • Kunden ansvarar gentemot Svensk Fordonsladdning, utöver vad som framgår uttryckligen av dessa allmänna villkor, för skada orsakad genom vårdslöshet. Om ersättningen skulle vara oskäligt betungande kan denna jämkas.

Force Majeure

Part är befriat från att uppfylla sina skyldigheter att ersätta skada eller fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts kontroll och om omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från Svensk Fordonsladdnings underleverantörer som orsakats av sådan omständighet. Som befriande omständighet kan bl.a. anses myndighets underlåtenhet eller åtgärd, lagstiftning eller annan författning, arbetskonflikt, blockad, terrorism, krig eller krigsliknande förhållande, omfattande driftstörningar, avbrott i transportväsendet, upplopp, pandemi, brand, sabotage, extrema väderförhållanden, tjäle, blixtnedslag, översvämning, annan naturkatastrof eller olyckshändelse.

Övrigt

 • Avtalade priser och överenskomna leveranstider förutsätter dels a) att de faktiska omständigheterna rörande fastigheten stämmer överens med vad kunden uppgett i samband med beställningen, b) att installationsarbetena inte kräver orimliga eller ovanliga åtgärder eller byggmetoder, c) att tillstånd att dra fram och bibehålla ledningar till och över fastigheten fås, samt d) att installationsarbetena inte stöter på hinder som inte skäligen kunde förutses av Svensk Fordonsladdning. I annat fall har Svensk Fordonsladdning rätt till ersättning från kunden för eventuella tillkommande kostnader, ändra leveranstiden eller rätt att med omedelbar verkan frånträda överenskommen beställning och avtalet.
 • Svensk Fordonsladdning äger rätt att helt eller delvis anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter och har rätt att överlåta avtalet och eller sina förpliktelser och rättigheter till annat bolag i samma koncern eller till tredje man som förvärvat verksamheten som tillhandahåller produkter eller tjänster som beskrivs i dessa allmänna villkor.

Tvist

Tvist av avseende giltighet, tolkning eller tillämpning av avtalet och dessa allmänna villkor ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om sådana förhandlingar inte leder till att tvisten avgörs kan tvisten på kundens begäran prövas av Allmänna Reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Tvisten kan även prövas av allmän domstol eller annan enligt författning behörig instans