fbpx

Allmänna villkor

 1. Allmänt

  1. Dessa villkor gäller när Svensk Fordonsladdning AB, org.nr 559257-3249 ingår avtal om försäljning av produkter för laddning av elfordon samt dess tillhörande installationstjänster. Produkterna och tjänsterna specificeras närmare i avtalet mellan Svensk Fordonsladdning AB och kunden. Till avtalet ligger vid var tid gällande beskrivning av produkterna och tjänsterna, produktblad, beställningar, bekräftelser, prislistor samt övriga instruktioner och villkor som från tid till annan meddelas av Svensk Fordonsladdning AB.
  1. Avtalet träder i kraft när Svensk Fordonsladdning godkänt kundens beställning genom en orderbekräftelse eller, om detta sker tidigare, när Svensk Fordonsladdning levererat produkt och/ eller börjat tillhandahålla tjänst. Kreditprövning kan genomföras och kan leda till att beställningen inte accepteras eller att speciella betalningsvillkor fastställs. Skriftligt avtal ska upprättas om leverantören begär det.
 1. Definitioner

  1. Om inget annat avtalats ingår följande dokument i ”avtalet”, och i händelse av konflikt är rankingen:
    • Projektspecifikt avtal
    • Orderbekräftelse
    • Allmänna villkor
    • Produktinformationen gällande varor och installation
  1. ”Kund” avser den person, förening eller företag som ingår avtal med leverantören.
  2. “Varor” avser produkter, komponenter och/eller system som uttryckligen anges i orderbekräftelsen.
  3. “Leverantör” betyder Svensk Fordonsladdning AB.
  4. “Arbete” betyder varor och installationstjänster som utförs med avseende på detta avtal.
 1. Offert och orderbekräftelse

  1. Offerter gäller i 30 dagar om inte annat framgår.
  2. Alla beställningar måste vara skriftliga och bekräftas med orderbekräftelse från leverantören. Om en beställning görs innan alla specifikationer, detaljer och mått på produkterna har klargjorts, eller om specifikationer, detaljer och mått ändras efter att beställningen har gjorts, måste ändringar i leveransdatum och enhetspriser förväntas. 
  3. Kunden är skyldig att granska orderbekräftelsen från leverantören och informera omedelbart om något är oklart eller fel.
 1. Priser
  1. Priser anges i svenska kronor, exklusive moms, om inte annat framgår. 
  2. För angivna priser gäller att vid en valutakursförändring större än 3 % på valutan i vilken leverantörens inköp sker, förbehåller leverantören sig rätten att justera priset i motsvarande grad. Angivna priser är baserade på de valutakurser som gällde vid offertens/orderbekräftelsens datering.
  3. För angivna priser gäller, att vid ökade inköpspriser, råvarukostnader, skatter, importkostnader etcetera, som totalt överstiger 5%, förbehåller leverantören sig rätten att justera priset i motsvarande grad.
 1. Leverans och installation

  1. Leverantören levererar och installerar produkter inom Sverige på sätt som anges i avtalet. Leverantören ska utföra tjänster fackmässigt med behörig elektriker och i överensstämmelse med avtalet. Svensk Fordonsladdning har rätt att anlita underleverantörer för utförande av tjänst och svarar då för underleverantörernas arbete som sitt eget.
  2. Leveranstid enligt överenskommelse. 
  3. Frakt ingår till respektive leveransadress. 
  4. Lossning ingår normalt inte vid större leveranser som inte levereras av leverantörens installatörer. Laddare är packade för lastbilstransport.
  5. Arbetet förutsätts kunna utföras på ordinarie arbetstid 07:00-16:00. 
  6. Tillgång till internet måste finnas ifall 3G/4G inte fungerar. 
  7. Produkten är levererad när den kommit i kundens besittning och tjänsten är levererad när det har möjliggjorts för kunden att kunna ladda elfordon enligt produktbeskrivningen.
 1. Hinder för installation

  1. Parterna är medvetna om att yttre omständigheter som står utanför påverkansmöjlighet kan påverka affären och genomförandet av detta avtal. Exempel på detta kan vara produktionsstopp hos underleverantör p.g.a. direkta eller indirekta effekter av oförutsedda situationer som ej kunnat förutses. Parterna är överens om att leverantören har rätt till kostnadskompensation, förlängning av projekttiden eller andra rimligt nödvändiga justeringar av avtalet, om konsekvenser uppstår i samband med yttre ej planerbara omständigheter som leder till förseningar i leveransen av varor eller tillhandahållande av tjänster eller på annat sätt påverkar leverantörens kontraktsförpliktelser eller skyldigheter. 
  2. Leveranstider kan ändras om kunden inte tillhandahåller nödvändig hjälp eller uppfyller sitt ansvar. Detta kan vara fallet med fel/försenad information som är nödvändig för att starta installation. Leveranstiden kan också ändras om leverantören drabbas av ett hinder utanför dennes kontroll, som man inte rimligen kunde förvänta sig ha tagit hänsyn till vid avtalets tidpunkt, undvikit eller övervunnit konsekvenserna av. Detta inkluderar förseningar från underleverantörer, produktionsstörningar, transportskador eller force majeure.
 1. Ändringar och tilläggsarbeten

  1. Kunden har ingen rätt att skjuta upp leveransdatum, ändra eller avbryta hela eller delar av avtalet. Godkännande av avbokning kan endast göras mot ersättning för leverantörens förlust. Vid förändringar har leverantören rätt att kräva ökad ersättning, inklusive en ökning av enhetspriser. Detta gäller också vid förseningar eller icke-delaktighet på grund av kunden eller villkor som denne ansvarar för. Om leverantören måste betala försening eller avbokningskompensation till sin underleverantör, är kunden ansvarig för detta.
  2. Vid begäran av en förändring måste leverantören informera kunden så snart som möjligt om ändringen kan uppfyllas och vilka konsekvenser detta har med avseende på pris, leveranstid och övriga villkor. Om kunden vill att ändringen ska genomföras måste leverantören bekräfta ändringen (ändringsbekräftelse).
  3. Eventuella tilläggsarbeten ska informeras leverantören så snart som möjligt. Om tilläggsarbetet kan utföras ska detta bekräftas av leverantören och faktureras till kunden i efterhand. 
  4. Vid uppkomst av oförutsett arbete/åtgärder på kunds befintliga utrustning, som är kopplat till avtalet, faktureras detta i efterhand. 
 1. Kundens åtagande

  1. Kunden ansvarar för att det finns en åtkomstväg till den överenskomna leveransadressen, så att leveranser säkert kan komma fram till den avtalade leveransadressen. Kunden måste se till att villkoren på leveransadressen är ordnade så att leveransen kan utföras på ett tryggt och säkert sätt. Eventuell lagerhyra hos transportören/agenten på grund av leveransproblem faktureras kunden såvida den inte har orsakats av leverantören. Samma villkor gäller också vid misslyckade leveranser.
  2. Kunden garanterar att denne erhållit uttryckligt godkännande från samtliga lagfarna ägare till fastigheten eller ägare av byggnad på ofri grund samt erhållit eventuella andra tillstånd som är nödvändiga för installationen av produkter på fastigheten. Kunden åtar sig att inhämta fullmakt från övriga delägare om rätt att ingå avtalet. För det fall sådant godkännande inte erhållits ansvarar kunden för den skada Svensk Fordonsladdning kan åsamkas på grund av brist på godkännande.
  3. Kunden ska ge Svensk Fordonsladdning eller av denne anlitad underleverantör tillträde till erforderlig mark och byggnad på fastigheten för utförande av installationen i den utsträckning som behövs för att Svensk Fordonsladdning ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. Om kunden inte kan ge tillgång till fastigheten på aviserat datum kan tillgång till fastigheten ske vid annat tillfälle efter särskild överenskommelse och mot tillkommande särskild avgift.
  4. Kunden ska även i övrigt vara leverantören eller dess underleverantörer behjälpliga i arbetet med tjänsten.
  5. Kunden står risken för skada på produkter inklusive elkabel från installationsdagen. Kunden ska följa de anvisningar leverantören utfärdar om skötsel av produkten från tid till annan.
 1. Driftsättning

  1. Kunden är skyldig att inspektera installationen så snart den är driftsatt. För större leveranser kan leverantören kräva att kunden bekräftar att varorna är i överensstämmelse med avtalet, eller genomföra en gemensam inspektion. 
 1. Betalning och äganderätt


  1. 50% av ordervärdet faktureras vid orderläggning. Resterande belopp faktureras vid leverans. 
  2. Fakturan ska betalas inom 30 dagar om inte annat anges i orderbekräftelsen. 
  3. Om betalning inte sker i rätt tid har leverantören, från den i fakturan angivna förfallodagen, rätt till ränta enligt räntelagen (1975:635), ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet samt påminnelse- och inkassoavgift enligt lag.
  4. Leverantören kan komma att genomföra kreditprövning av potentiell köpare.
  5. Äganderätten för varor som leverantören levererat till kunden övergår i kundens ägo i samband med fullgjord betalning.
 1. Garanti

  1. Garantiperioden påbörjas vid leverans. Idrifttagning måste vara utförd av certifierad tekniker att garantin skall gälla. FU (förebyggande underhåll) måste utföras enligt tillverkarens rekommendationer av och av certifierad tekniker under hela garantitiden för att garantin skall gälla. 
  2. För utfört installationsarbete är garantitiden 2 år. 
  3. Undantag från garantin är till exempel (men inte begränsade till): 
 1. Använd för andra ändamål än att ladda ett elfordon; 
 2. vandalism; 
 3. Force Majeure;
 4. felbehandlade laddkablar (kablar ska förvaras på ett säkert sätt när dom inte används, kör inte över kablar eller kontakter);
 5. användning utanför angivna omgivningsförhållanden (enligt produktspecifikation) eller felaktig förvarning av laddare exempelvis långvarig förvaring av ej spänningssatt laddare utomhus;
 6. Stötar över IK-klassen(enligt produktspecifikation); 
 7. Överspänning orsakat av blixtnedslag eller variationer i elnätet; 
 8. Instabilt elnät; 
 9. Touch-skärm, repor, trasigt glas eller andra liknande skador orsakade av externt våld; 
 10. Luftintags filter, speciellt viktigt om laddaren sitter i en dammig miljö; 
 11. AC kraftkabeln och nätanslutning; 
 12. Obehörigt öppnande/demontering av laddaren; 
 13. Laddaren är inte väl underhållen: Håll laddaren och skärmen ren med icke korrosivt material/rengörings medel
 1. Fel, brister och reklamationsrätt

  1. Med ”fel” avses att produkten avviker från beskrivningen i avtalet eller för tjänst om kunden inte kan använda tjänsten i enlighet med avtalet. En produkt får endast användas enligt den bruksanvisning som följer med vid leveransen och laddning får endast ske av den typ av elfordon och med den typ av utrustning för vilket produkten är avsedd. Om kunden byter till annat elfordon ska kunden kontakta leverantören för att få besked om annan produkt krävs.
  2. Vid fel efter att installation har skett ska kunden vända sig till leverantören  senast tre (3) år från det att produkten levererats eller tjänsten slutförts. Reklamation ska ske inom skälig tid från det att kunden upptäckt felet där inom två månader från det datumet alltid anses vara inom skälig tid.
  3. Under garantitiden är leverantören skyldig att utan kostnad och inom skälig tid avhjälpa, genom reparation eller utbyte på respektive installationsplats, påvisade defekter på anläggningen. Om avhjälpande inte kan ske är leverantören skyldig att ombesörja nödvändig omleverans. Leverantören förbehåller sig rätten att välja åtgärd för respektive fel.  Leverantören har dock ingen skyldighet att avhjälpa fel som beror på kunden eller något förhållande på dennes sida, kundens användning av annan utrustning än produkter levererade av leverantören, eller kundens felaktiga ingrepp, handhavande eller ändringar av produkter.
  4. Om kunden anmäler fel som inte leverantören ska svara för har leverantören rätt till ersättning för arbete och kostnader för utfört arbete enligt leverantörens vid var tid gällande prislista. Leverantören ska dock när detta uppmärksammas informera att kunden är skyldigt för fel enligt denna punkt innan ytterligare arbete vidtas.
  5. Kunden ska efter meddelande inom skälig tid och under normala arbetstider bereda leverantören tillträde till fastigheten för arbete, när så är nödvändigt för att kunna utföra eller avhjälpande enligt ovan.
 1. Avtalstid och avbeställning

  1. Avtalet är bindande för kunden till dess att tjänsten är genomförd. 
  2. Leverantören har rätt att säga upp eller häva avtalet före leverans med omedelbar verkan om:
  • kunden genom sitt agerande hindrar leverantören eller dess underleverantör att tillträda mark och byggnader enligt avtalet eller på annat sätt motverkar installationen,
  • kunden i övrigt inte uppfyller sina åtaganden enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom 10 dagar från uppmaning, eller
  • kunden inte betalat faktura inom angiven tid efter påminnelse.
 1. Skadestånd och reklamation

  1. Invändning mot faktura eller begäran om skadestånd ska framställas inom skälig tid efter att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller borde upptäckts. En reklamation som framställts inom två månader skall alltid anses vara skälig tid. Reklamation kan framföras muntligen eller skriftligen. Skadestånd ska dock begäras skriftligen.
  2. Leverantören svarar mot kunden för direkt skada, orsakad genom vårdslöshet som leverantören, eller någon leverantör svarar för. Leverantören ansvarar inte för skada på grund av att innehåll i data som förmedlas eller skulle förmedlats genom tjänsten eller för kundens eventuella skadeståndsskyldighet mot tredje man. Leverantören svarar inte för indirekta skador eller följdskador, såsom utebliven vinst, utebliven produktion, förlorad eller förvanskning av data eller andra följdskador. Begränsningarna ovan gäller inte vid skada orsakad av grov vårdslöshet, uppsåt eller när ansvar följer av tvingande lag.
  3. Kunden ansvarar gentemot leverantören, utöver vad som framgår uttryckligen av dessa allmänna villkor, för skada orsakad genom vårdslöshet. Om ersättningen skulle vara oskäligt betungande kan denna jämkas.
 1. Force Majeure

  1. Part är befriat från att uppfylla sina skyldigheter att ersätta skada eller fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts kontroll och om omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från leverantörens underleverantörer som orsakats av sådan omständighet. Som befriande omständighet kan bl.a. anses myndighets underlåtenhet eller åtgärd, lagstiftning eller annan författning, arbetskonflikt, blockad, terrorism, krig eller krigsliknande förhållande, omfattande driftstörningar, avbrott i transportväsendet, upplopp, allmänutbredd sjukdom, brand, sabotage, extrema väderförhållanden, tjäle, blixtnedslag, översvämning, annan naturkatastrof eller olyckshändelse.
 1. Sekretess

  1. Detta anbud samt ingående bilagor i form av ritningar och dokumentation är konfidentiella och skall förbli vår enskilda egendom. De får inte kopieras, reproduceras, delges eller på annat vis göras tillgängliga för annan part utan vårt i förväg givna skriftliga tillstånd. 
  2. Parterna har tystnadsplikt när det gäller information som uppstår i samband med genomförandet av avtalet. Information ska inte göras tillgänglig för utomstående utan skriftlig medgivande från den andra parten. Ritningar och andra tekniska dokument som utfärdats av en av parterna får endast användas av den andra parten för avtalets syfte och får endast ges till andra när detta är nödvändigt för att fullföra avtalet. 
  3. Leverantören har rätt att använda kunden och projektet som referens.
 1. Personuppgifter
  1. Kundens personliga integritet är viktig för Svensk Fordonsladdning. I Svensk Fordonsladdnings integritetspolicy finns mer information om behandling av personuppgifter.
  2. Svensk Fordonsladdning är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag ansvariga för de personuppgifter som det behandlar.
  3. Svensk Fordonsladdning samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Svensk Fordonsladdning.
  4. Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av Svensk Fordonsladdning för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.
  5. Vid behandlingen enligt ovan kommer Svensk Fordonsladdning samt av Svensk Fordonsladdning anlitade personuppgiftsbiträden att ta del av personuppgifterna.
  6. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av Svensk Fordonsladdning och dess samarbetspartners. Behandlingen är nödvändig för det berättigade intresset att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster. Vid utlämnande till koncernföretag eller samarbetspartners krävs att tjänsterna och produkterna har naturlig anknytning till Svensk Fordonsladdning och att Svensk Fordonsladdning avtalar med dessa om att det ska framgå att marknadsföringen sker med anledning av ett samarbete med Svensk Fordonsladdning.
  7. Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning.
  8. Kunden har rätt att få information om de personuppgifter för denne som finns lagrade hos Svensk Fordonsladdning. Vi kommer att lämna ut uppgifter inom en månad från att vi mottagit förfrågan. Under extraordinära omständigheter kan denna tid utökas till två månader. Kunden kan även, enligt lag begära korrigering av felaktiga data eller radering av personuppgifter.
 1. Övrigt

  1. Avtalade priser och överenskomna leveranstider förutsätter dels a) att de faktiska omständigheterna rörande fastigheten stämmer överens med vad kunden uppgett i samband med beställningen, b) att installationsarbetena inte kräver orimliga eller ovanliga åtgärder eller byggmetoder, c) att tillstånd att dra fram och bibehålla ledningar till och över fastigheten fås, samt d) att installationsarbetena inte stöter på hinder som inte skäligen kunde förutses av leverantören. I annat fall har leverantören rätt till ersättning från kunden för eventuella tillkommande kostnader, ändra leveranstiden eller rätt att med omedelbar verkan frånträda överenskommen beställning och avtalet.
  2. Kunden får inte utan leverantörens skriftliga medgivande helt eller delvis överlåta sina rättigheter respektive skyldigheter enligt avtalet till tredje man. 
  3. Leverantören äger rätt att helt eller delvis anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter och har rätt att överlåta avtalet och eller sina förpliktelser och rättigheter till annat bolag i samma koncern eller till tredje man som förvärvat verksamheten som tillhandahåller produkter eller tjänster som beskrivs i dessa allmänna villkor.
 1. Tvist

  1. Tvist av avseende giltighet, tolkning eller tillämpning av avtalet och dessa allmänna villkor ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Tvist mellan parterna, vilka inte kan lösas genom förhandlingar, ska avgöras med tillämpning av svensk lag av svensk domstol med Mora tingsrätt som första instans.