Terms and conditions

Dessa allmänna villkor gäller fr.o.m 20/02-2024

1. Allmänt

1.2. Dessa allmänna villkor gäller före Köplagen (1990:931) vid var gång Svensk Fordonsladdning AB, org.nr 559257-3249 ingår avtal med annan om försäljning av produkter för laddning av elfordon, energilagringssystem samt dess tillhörande installationstjänster. Produkterna och tjänsterna specificeras närmare i avtalet mellan Svensk Fordonsladdning AB och Kunden. Till avtalet ligger vid var tid gällande beskrivning av produkterna och tjänsterna, produktblad, beställningar, bekräftelser, prislistor samt övriga instruktioner och villkor som från tid till annan meddelas av Svensk Fordonsladdning AB.

1.2. Avtalet träder i kraft när Svensk Fordonsladdning godkänt Kundens beställning genom en orderbekräftelse eller, om detta sker tidigare, när Svensk Fordonsladdning levererat produkt och/ eller börjat tillhandahålla tjänst. Kreditprövning kan genomföras och kan leda till att beställningen inte accepteras eller att speciella betalningsvillkor fastställs. Skriftligt avtal ska upprättas om Leverantören begär det.

2. Definitioner

2.1. Om inget annat avtalats ingår följande dokument i ”avtalet”, och i händelse av konflikt är rankingen:

  • Projektspecifikt avtal
  • Orderbekräftelse
  • Terms and conditions
  • Produktinformationen gällande varor och installation

2.2. ”Kund” avser den person, juridisk eller fysisk som ingår avtal med Leverantören.
2.3. ”Varor” avser produkter, komponenter och/eller system som uttryckligen anges i orderbekräftelsen.
2.4. ”Leverantör” betyder Svensk Fordonsladdning AB.
2.5. ”Arbete” betyder installationstjänster som utförs avseende varor enligt på detta avtal.

3. Offert och orderbekräftelse

3.1. Offerter gäller i 30 dagar om inte annat framgår.
3.2. Alla beställningar måste vara skriftliga och bekräftas med orderbekräftelse från Leverantören. Om en beställning görs innan alla specifikationer, detaljer och mått på produkterna har klargjorts, eller om specifikationer, detaljer och mått ändras efter att beställningen har gjorts, måste ändringar i leveransdatum och enhetspriser förväntas.
3.3. Kunden är skyldig att granska orderbekräftelsen från Leverantören och informera omedelbart om något är oklart eller fel.

4. Priser

4.1. Priser anges i svenska kronor, exklusive moms, om inte annat framgår.
4.2. Angivna priser justeras efter valutakursförändring för valutan i vilken Leverantörens inköp sker. Angivna priser är baserade på de valutakurser som gällde vid offertens/orderbekräftelsens datering.
4.3. För angivna priser gäller, att vid ökade inköpspriser, råvarukostnader, skatter, importkostnader etcetera, som totalt överstiger 5%, förbehåller Leverantören sig rätten att justera priset i motsvarande grad.
4.4. Avtalade priser och överenskomna leveranstider förutsätter dels a) att de faktiska omständigheterna rörande fastigheten stämmer överens med vad Kunden uppgett i samband med beställningen, b) att installationsarbetena inte kräver orimliga eller ovanliga åtgärder eller byggmetoder, c) att tillstånd att dra fram och bibehålla ledningar till och över fastigheten fås, samt d) att installationsarbetena inte stöter på hinder som inte skäligen kunde förutses av Leverantören. I annat fall har Leverantören rätt till ersättning från Kunden för eventuella tillkommande kostnader, ändra leveranstiden eller rätt att med omedelbar verkan frånträda överenskommen beställning och avtalet.

5. Leverans och installation

5.1. Leverantören levererar och installerar produkter inom Sverige på sätt som anges i avtalet. Leverantören ska utföra tjänster fackmässigt med behörig elektriker och i överensstämmelse med avtalet. Svensk Fordonsladdning har rätt att anlita underleverantörer för utförande av tjänst och svarar då för underleverantörernas arbete som sitt eget.
5.2. Leveranstid enligt överenskommelse.
5.3. Frakt till respektive leveransadress ingår ej.
5.4. Lossning ingår normalt inte vid större leveranser som inte levereras av Leverantörens installatörer. Produkterna är packade för lastbilstransport.
5.5. Arbetet förutsätts kunna utföras på ordinarie arbetstid 07:00-16:00.
5.6. Tillgång till internet måste finnas. För fordonsladdare minst via 4G/5G och för energilagring alltid via fast anslutning.
5.7. Material är levererat när den kommit i Kundens besittning och anläggningen är levererad när idrifttagning skett och det har möjliggjorts för Kunden att kunna ladda elfordon enligt produktbeskrivningen.
5.8. I de fall Svensk Fordonsladdning inte ansvarat för installationen av produkterna börjar Svensk Fordonsladdnings ansvar vid inkopplingspunkt i respektive produkt.

6. Hinder för installation

6.1. Parterna är medvetna om att yttre omständigheter som står utanför påverkansmöjlighet kan påverka affären och genomförandet av detta avtal. Exempel på detta, men inte begränsat till, kan vara produktionsstopp hos underleverantör p.g.a. direkta eller indirekta effekter av oförutsedda situationer som ej kunnat förutses. Parterna är överens om att Leverantören har rätt till kostnadskompensation, förlängning av projekttiden eller andra rimligt nödvändiga justeringar av avtalet, om konsekvenser uppstår i samband med yttre ej planerbara omständigheter som leder till förseningar i leveransen av varor eller tillhandahållande av tjänster eller på annat sätt påverkar Leverantörens kontraktsförpliktelser eller skyldigheter.
6.2. Leveranstider kan ändras om Kunden inte tillhandahåller nödvändig hjälp eller uppfyller sitt ansvar. Detta kan vara fallet med fel/försenad information som är nödvändig för att starta installation. Leveranstiden kan också ändras om Leverantören drabbas av ett hinder utanför dennes kontroll, som man inte rimligen kunde förvänta sig ha tagit hänsyn till vid avtalets tidpunkt, undvikit eller övervunnit konsekvenserna av. Detta inkluderar förseningar från underleverantörer, produktionsstörningar, transportskador eller force majeure.

7. Ändringar och tilläggsarbeten

7.1. Kunden har ingen rätt att skjuta upp leveransdatum, ändra eller avbryta hela eller delar av avtalet. Godkännande av avbokning kan endast göras mot ersättning för Leverantörens förlust. Vid förändringar har Leverantören rätt att kräva ökad ersättning, inklusive en ökning av enhetspriser. Detta gäller också vid förseningar eller icke-delaktighet på grund av Kunden eller villkor som denne ansvarar för. Om Leverantören måste betala försening eller avbokningskompensation till sin underleverantör, är Kunden ansvarig för detta.
7.2. Vid begäran av en förändring måste Leverantören informera Kunden så snart som möjligt om ändringen kan uppfyllas och vilka konsekvenser detta har med avseende på pris, leveranstid och övriga villkor. Om Kunden vill att ändringen ska genomföras måste Leverantören bekräfta ändringen (ändringsbekräftelse).
7.3. Eventuella tilläggsarbeten ska informeras Leverantören så snart som möjligt. Om tilläggsarbetet kan utföras ska detta bekräftas av Leverantören och faktureras till Kunden i efterhand.
7.4. Vid uppkomst av oförutsett arbete/åtgärder på kunds befintliga utrustning, som är kopplat till avtalet, faktureras detta i efterhand.

8. Kundens åtagande

8.1. Kunden ansvarar för att det finns en åtkomstväg till den överenskomna leveransadressen, så att leveranser säkert kan komma fram till den avtalade leveransadressen. Kunden måste se till att villkoren på leveransadressen är ordnade så att leveransen kan utföras på ett tryggt och säkert sätt. Eventuell lagerhyra hos transportören/agenten på grund av leveransproblem faktureras Kunden såvida den inte har orsakats av Leverantören. Samma villkor gäller också vid misslyckade leveranser.
8.2. Kunden garanterar att denne erhållit uttryckligt godkännande från samtliga lagfarna ägare till fastigheten eller ägare av byggnad på ofri grund samt erhållit eventuella andra tillstånd som är nödvändiga för installationen av produkter på fastigheten. Kunden åtar sig att inhämta fullmakt från övriga delägare om rätt att ingå avtalet. För det fall sådant godkännande inte erhållits ansvarar Kunden för den skada Svensk Fordonsladdning kan åsamkas på grund av brist på godkännande.
8.3. Kunden ska ge Svensk Fordonsladdning eller av denne anlitad underleverantör tillträde till erforderlig mark och byggnad på fastigheten för utförande av installationen i den utsträckning som behövs för att Svensk Fordonsladdning ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. Om Kunden inte kan ge tillgång till fastigheten på aviserat datum kan tillgång till fastigheten ske vid annat tillfälle efter särskild överenskommelse och mot tillkommande särskild avgift.
8.4. Kunden ska även i övrigt vara Leverantören eller dess underleverantörer behjälpliga i arbetet med tjänsten.
8.5. Kunden står risken för skada på produkter inklusive elkabel från installationsdagen. Kunden ska följa de anvisningar Leverantören utfärdar om skötsel av produkten från tid till annan.
8.6. Kunden ansvarar för tecknande av avtal för eventuella nödvändiga tilläggstjänster.

9. Driftsättning

9.1. Kunden är skyldig att inspektera installationen så snart den är driftsatt. För större leveranser kan Leverantören kräva att Kunden bekräftar att varorna är i överensstämmelse med avtalet, eller genomföra en gemensam inspektion.

10. Betalning och äganderättsförbehåll

10.1. 50% av ordervärdet faktureras vid orderläggning. Ytterligare 35% faktureras vid leverans av material. Resterande belopp faktureras efter idrifttagning.
10.2. Fakturan ska betalas inom 30 dagar om inte annat anges i orderbekräftelsen.
10.3. Om betalning inte sker i rätt tid har Leverantören, från den i fakturan angivna förfallodagen, rätt till ränta enligt räntelagen (1975:635), ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet samt påminnelse- och inkassoavgift enligt lag.
10.4. Leverantören kan komma att genomföra kreditprövning av potentiell köpare.
10.5. Leverantören förbehåller sig äganderätten till alla varor som Leverantören levererat till Kunden fram till dess att Kunden erlagt full betalning för varan inklusive eventuellt arbete och tillägg. För det fall Kunden inte betalar inom föreskriven tid äger Leverantören rätt att med omedelbar verkan återta varan inklusive eventuellt arbete och tillägg (om möjligt) på Kundens bekostnad samt kräva ersättning för eventuell värdeminskning och/eller skada.

11. Garanti

11.1. Garantiperioden för hårdvara/material påbörjas senast 3 månader efter leverans. Idrifttagning måste vara utförd av certifierad tekniker för att garantin skall gälla. FU (förebyggande underhåll) måste utföras enligt tillverkarens rekommendationer och av certifierad tekniker under hela garantitiden för att garantin skall gälla.
11.2. Garantiperioden för hårdvara/material är 2 år om inte annat angetts.
11.3. För utfört installationsarbete är garantitiden 2 år.
11.4. Undantag från garantin avseende fordonsladdare är till exempel (men inte begränsade till):

  1. Använd för andra ändamål än att ladda ett elfordon;
  2. Vandalism;
  3. Force Majeure;
  4. felbehandlade laddkablar (kablar ska förvaras på ett säkert sätt när dom inte används, kör inte över kablar eller kontakter);
  5. användning utanför angivna omgivningsförhållanden (enligt produktspecifikation) eller felaktig förvarning av laddare exempelvis långvarig förvaring av ej spänningssatt laddare utomhus;
  6. Stötar över IK-klassen(enligt produktspecifikation);
  7. Överspänning orsakat av blixtnedslag eller variationer i elnätet;
  8. Instabilt elnät;
  9. Touch-skärm, repor, trasigt glas eller andra liknande skador orsakade av externt våld;
  10. Luftintags filter, speciellt viktigt om laddaren sitter i en dammig miljö;
  11. AC kraftkabeln och nätanslutning;
  12. Obehörigt öppnande/demontering av laddaren;
  13. Laddaren är inte väl underhållen: Håll laddaren och skärmen ren med icke korrosivt material/rengörings medel.

11.5. Undantag från garantin avseende energilager är till exempel (men inte begränsade till):

  1. Vandalism;
  2. Force Majeure;
  3. Felbehandling;
  4. Användning utanför angivna omgivningsförhållanden enligt produktspecifikation) eller felaktig förvarning, exempelvis långvarig förvaring av ej spänningssatt energilager utomhus;
  5. Stötar över IK-klassen (enligt produktspecifikation);
  6. Överspänning orsakat av blixtnedslag eller variationer i elnätet
  7. Instabilt elnät;
  8. Trasig skärm, trasigt staket, trasiga knappar, repor eller andra liknande skador orsakade av externt våld;
  9. Luftintags filter, speciellt viktigt om energilagret i en dammig miljö;
  10. AC kraftkabeln och nätanslutning;
  11. Obehörigt öppnande/demontering av energilager;
  12. Energilagret är inte väl underhållet.

12. Fel, brister och reklamationsrätt

12.1. Med ”fel” avses att produkten avviker från beskrivningen i avtalet eller för tjänst om Kunden inte kan använda tjänsten i enlighet med avtalet. En produkt får endast användas enligt den bruksanvisning som följer med vid leveransen och laddning får endast ske av den typ av elfordon och med den typ av utrustning för vilket produkten är avsedd. Om Kunden byter till annat elfordon ska Kunden kontakta Leverantören för att få besked om annan produkt krävs.
12.2. Vid fel efter att installation har skett ska Kunden vända sig till Leverantören senast två (2) år från det att hårdvara/material levererats. Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kunden upptäckt felet där inom två månader från det datumet alltid anses vara inom skälig tid.
12.3. Under garantitiden är Leverantören skyldig att utan kostnad och inom skälig tid avhjälpa, genom reparation eller utbyte på respektive installationsplats, påvisade defekter på anläggningen. Om avhjälpande inte kan ske är Leverantören skyldig att ombesörja nödvändig omleverans. Leverantören förbehåller sig rätten att välja åtgärd för respektive fel. Leverantören har dock ingen skyldighet att avhjälpa fel som beror på Kunden eller något förhållande på dennes sida, Kundens användning av annan utrustning än produkter levererade av Leverantören, eller Kundens felaktiga ingrepp, handhavande eller ändringar av produkter.
12.4. Om Kunden anmäler fel som inte Leverantören ska svara för har Leverantören rätt till ersättning för arbete och kostnader för utfört arbete enligt Leverantörens vid var tid gällande prislista. Leverantören ska dock när detta uppmärksammas informera att Kunden är skyldigt för fel enligt denna punkt innan ytterligare arbete vidtas.
12.5. Kunden ska efter meddelande inom skälig tid och under normala arbetstider bereda Leverantören tillträde till fastigheten för arbete, när så är nödvändigt för att kunna utföra eller avhjälpande enligt ovan.

13. Avtalstid och avbeställning

13.1. Avtalet är bindande för Kunden till dess att tjänsten är genomförd.
13.2. Leverantören har rätt att säga upp eller häva avtalet före leverans med omedelbar verkan om:

  • Kunden genom sitt agerande hindrar Leverantören eller dess underleverantör att tillträda mark och byggnader enligt avtalet eller på annat sätt motverkar installationen,
  • Kunden i övrigt inte uppfyller sina åtaganden enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom 10 dagar från uppmaning, eller
  • Kunden inte betalat faktura inom angiven tid efter påminnelse.

14. Skadestånd och reklamation

14.1. Invändning mot faktura eller begäran om skadestånd ska framställas skriftligen inom skälig tid efter att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller borde upptäckts.
14.2. Leverantören svarar mot Kunden endast för direkt skada, orsakad genom vårdslöshet som Leverantören, eller någon leverantör svarar för. Ansvaret är för varje skadetillfälle begränsat till det lägre av vid var tid gällande takbelopp enligt Leverantörens ansvarsförsäkring eller 100% av ordervärdet. Leverantören ansvarar inte för skada på grund av att innehåll i data som förmedlas eller skulle förmedlats genom tjänsten eller för Kundens eventuella skadeståndsskyldighet mot tredje man. Leverantören svarar inte för indirekta skador eller följdskador, såsom utebliven vinst, utebliven produktion, förlorad eller förvanskning av data eller andra följdskador. Begränsningarna ovan gäller inte vid skada orsakad av grov vårdslöshet, uppsåt eller när ansvar följer av tvingande lag.
14.3. Kunden ansvarar gentemot Leverantören, utöver vad som framgår uttryckligen av dessa allmänna villkor, för skada orsakad genom vårdslöshet. Om ersättningen skulle vara oskäligt betungande kan denna jämkas.
14.4. Kund ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar Kunden det, får Kunden själv bära en motsvarande del av förlusten.

15. Force Majeure

15.1. Part är befriat från att uppfylla sina skyldigheter att ersätta skada eller fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts kontroll och om omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från Leverantörens underleverantörer som orsakats av sådan omständighet. Som befriande omständighet kan bl.a. anses myndighets underlåtenhet eller åtgärd, lagstiftning eller annan författning, arbetskonflikt, blockad, terrorism, krig eller krigsliknande förhållande, omfattande driftstörningar, avbrott i transportväsendet, upplopp, allmänutbredd sjukdom, brand, sabotage, extrema väderförhållanden, tjäle, blixtnedslag, översvämning, annan naturkatastrof eller olyckshändelse.

16. Personuppgifter

16.1. Kundens personliga integritet är viktig för Svensk Fordonsladdning. I Svensk Fordonsladdnings integritetspolicy finns mer information om behandling av personuppgifter.

17. Övrigt

17.1. Kunden får inte utan Leverantörens skriftliga medgivande helt eller delvis överlåta sina rättigheter respektive skyldigheter enligt avtalet till tredje man.
17.2. Leverantören äger rätt att helt eller delvis anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter och har rätt att överlåta avtalet och eller sina förpliktelser och rättigheter till annat bolag i samma koncern eller till tredje man som förvärvat verksamheten som tillhandahåller produkter eller tjänster som beskrivs i dessa allmänna villkor.
17.3. Svensk Fordonsladdning förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor vid behov av anpassning till, exempelvis men inte uteslutande, ny eller modifierad teknik, enheter, standarder, lagstiftning, riktlinjer, eller till tillämpliga administrativa, tekniska, verksamhetsmässiga eller övriga relevanta förfaranden eller förfaranden gällande informationssäkerhet eller affärsverksamhet. Kunden informeras om sådana ändringar med skäligt varsel från tid till annan på hemsidan https://www.svenskfordonsladdning.se/

18. Tvist

18.1. Tvist av avseende giltighet, tolkning eller tillämpning av avtalet och dessa allmänna villkor ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Tvist mellan parterna, vilka inte kan lösas genom förhandlingar, ska avgöras med tillämpning av svensk lag av svensk allmän domstol med Mora tingsrätt som första instans.

 1.