Avtalsvillkor betallösning

Dessa villkor gäller fr.o.m 22/03-2024

 1. Allmänt
  1.1. Dessa avtalsvillkor gäller när SFAB, org.nr 559257-3249 (nedan ”SFAB”) ingår avtal med annan om leverans av betallösning genom Leverantören Monta ApS, CVR: 41668385. Tjänsterna och produkterna specificeras närmare i avtalet mellan SFABSFAB och Kunden. Till avtalet ligger vid var tid gällande beskrivning av produkterna och tjänsterna, produktblad, beställningar, bekräftelser, prislistor samt övriga instruktioner och villkor som från tid till annan meddelas av SFAB.
  1.2. Dessa avtalsvillkor gäller före Leverantörens egna villkor om användande som framgår på https://monta.com/uk/legal/. Leverantörens villkor kan komma att uppdateras från tid till annan och Kunden förbinder sig genom ingått avtal med SFAB att även acceptera framtida ändringar av Leverantörens villkor.
  1.3. Det som inte behandlas särskilt i dessa avtalsvillkor hanteras via Leverantörens egna villkor om användande.
     
 2. Definitioner
  2.1. ”Kund” avser den person, juridisk eller fysisk som ingår avtal med SFAB.
  2.2. ”Betallösning” avser tjänster, produkter, komponenter och/eller system som uttryckligen anges i orderbekräftelsen.
  2.3. ”Leverantör” är Monta ApS.
  2.4. ”Driftsättning” betyder installationstjänster som utförs avseende varor enligt på detta avtal.

 3. Avtalstid och uppsägning
  3.1. Avtalet gäller löpande från avtalsdatum med en tre månaders uppsägningstid från både Kund och SFAB.
  3.2. Vid användande av SIM-kort gäller en separat initial bindningstid på dessa med 12 månader. Efter att de första 12 månader passerat gäller fortsatt bindningstid på 2 månader per SIM-kort.
  3.3. Uppsägning ska ske skriftligt.
  3.4. Om avtalet sägs upp har kunden ej rätt att få tillbaka redan betalda avgifter.
  3.5. SFAB äger rätten att säga upp och avsluta avtalet om inte kunden betalar i rätt tid och enligt betalningsinstruktion.
  3.6. Om förutsättningarna förändras väsentligt utom SFABs kontroll, så pass att det försvårar för bolaget att utföra sina skyldigheter enligt avtalet så har man rätt att avsluta avtalet med omedelbar verkan.

 4. Pris och betalning
  4.1. Prissättningen baseras på anläggnings storlek, och antalet laddpunkter. Debitering bygger på det avtalade priset per månad.
  4.2. SFAB äger rätten att inför varje nytt kalenderår justera överenskomna priser.
  4.3. För samtliga löpande avgifter sker debitering direkt från Leverantören genom tillhandahållen portal. Det är Kundens ansvar att se till att registrerad betalmetod är giltig, inte blockerad och att balansen på Kundens konto är tillräckligt för debitering av avtalade avgifter. Om debitering inte är möjlig, reserverar sig Leverantören rätten att tillfälligt begränsa användningen av Betallösningen tills dess att balansen återställts. Leverantören har även rätt att säkra betalning på andra sätt, såsom separat fakturering.

 5. Svensk Fordonsladdnings åtaganden
  5.1. Förutsatt att Kunden utfört sina skyldigheter enligt avtalet samt att den aktuella utrustningen är kompatibel med vid var tid gällande villkor som återfinns på följande länk Supported Charge Points, så ska SFAB tillhandahålla följande enligt nedan.
  a) Driftsätta den Betallösning som levereras av Leverantören.
  b) Mot tilläggsavgift tillhandahålla en internetuppkoppling via mobilnätet. Om kundens egna nätverk används så utgår denna punkt, och ansvaret för internetuppkopplingen övergår till kunden.
  c) Till dedikerad person hos Kunden tillhandahålla kontakt för teknisk support via Leverantören för Betallösning.
  d) Utbilda Kunden i användandet av Betallösningen vid ett (1) tillfälle

 6. Kundens åtaganden
  6.1.
  Ska Betallösningen levereras enligt avtalet förutsätter det att kunden utfört betalning enligt instruktion och att åtgärder överenskomna för att underlätta leveransen är utförda.
  a) Löpande servar och underhåller anläggningens alla delar och elektriska komponenter enligt tillverkarens rekommendationer.
  b) Vid händelse av fel eller skada på laddningsstationerna omedelbart kontaktar behörig elektriker för åtgärdande.

 7. Överlåtelse
  7.1. Avtalet kan inte under några former överlåtas.

 8. Ansvarsbegränsning
  8.1. Betallösningen kan närsomhelst av Leverantören modifieras, uppdateras eller omfattas av störningar utan förvaring eller skyldigheter.
  8.2. Avtalet innebär inte någon skyldighet för SFAB att ersätta kunden för kostnader som inkomstbortfall, skador på anläggningen eller annan skada. Det innebär inte att kunden inte kan kräva påföljder enligt tvingande lagbestämmelser.
  8.3. Ansvaret är för varje skadetillfälle begränsat till det lägre av vid var tid gällande takbelopp enligt SFAB:s ansvarsförsäkring eller 100% av ordervärdet. SFAB ansvarar inte för skada på grund av att innehåll i data som förmedlas eller skulle förmedlats genom tjänsten eller för kundens eventuella skadeståndsskyldighet mot tredje man.
  8.4. SFAB förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor vid behov av anpassning till, exempelvis men inte uteslutande, ny eller modifierad teknik, enheter, standarder, lagstiftning, riktlinjer, eller till tillämpliga administrativa, tekniska, verksamhetsmässiga eller övriga relevanta förfaranden eller förfaranden gällande informationssäkerhet eller affärsverksamhet. Kunden informeras om sådana ändringar med skäligt varsel från tid till annan på hemsidan https://www.svenskfordonsladdning.se/.

 9. Fel, brister och reklamationer
  9.1. Samtliga fel och brister gällande funktionalitet relaterade till detta avtal anmäls till, och hanteras direkt, av Leverantören.
  9.2. Fel och brister relaterade till SFAB:s åtaganden enligt ovan reklameras skriftligt till SFAB inom skälig tid efter att den omständighet som föranlett felet eller bristen upptäckts eller borde upptäckts.
  9.3. Kund ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar Kunden det, får Kunden själv bära en motsvarande del av förlusten.

 10. Force Majeure
  10.1. Part är befriat från att uppfylla sina skyldigheter att ersätta skada eller fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts kontroll och om omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från Leverantörens underleverantörer som orsakats av sådan omständighet. Som befriande omständighet kan bl.a. anses myndighets underlåtenhet eller åtgärd, lagstiftning eller annan författning, arbetskonflikt, blockad, terrorism, krig eller krigsliknande förhållande, omfattande driftstörningar, avbrott i transportväsendet, upplopp, allmänutbredd sjukdom, brand, sabotage, extrema väderförhållanden, tjäle, blixtnedslag, översvämning, annan naturkatastrof eller olyckshändelse.

 11. Personuppgifter
  11.1. Kundens personliga integritet är viktig för Svensk Fordonsladdning. I Svensk Fordonsladdnings integritetspolicy finns mer information om behandling av personuppgifter.
  11.2. Monta ApS hanterar personuppgifter enligt https://monta.com/uk/legal/

   

 12. Tvist
  12.1. Tvist av avseende giltighet, tolkning eller tillämpning av avtalet och dessa allmänna villkor ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Tvist mellan parterna, vilka inte kan lösas genom förhandlingar, ska avgöras med tillämpning av svensk lag av svensk allmän domstol med Mora tingsrätt som första instans.