Integritetspolicy

Att värna våra nuvarande, blivande och tidigare kunders integritet är viktigt för oss på Svensk Fordonsladdning AB. Därför månar vi om att skydda de personuppgifter vi har om dig och att du känner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. Den nya lagen GDPR som börjar att gälla from den 25 maj 2018 stärker medborgares och kunders rättigheter och våra skyldigheter som bolag skärps.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Svensk Fordonsladdning AB, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Var kommer uppgifterna ifrån
Vanligtvis kommer uppgifterna direkt från dig och insamlas i samband med att du anmäler dig som kund eller ingår avtal med oss och utgör en förutsättning för att kunna ingå avtal.

Varför behandlar Svensk Fordonsladdning uppgifter om dig?
Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Svensk Fordonsladdning för bland annat följande ändamål:

  • fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
  • använda för att kontakta dig,
  • administrera autogiroansökningar,
  • använda som underlag vid fakturering och bokföring,
  • för statistisk och analysändamål.

 

När har Svensk Fordonsladdning rätt att behandla dina personuppgifter?
Svensk Fordonsladdning har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Svensk Fordonsladdning kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller annan förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av Svensk Fordonsladdning och Svensk Fordonsladdning´s personuppgiftsbiträden. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Svensk Fordonsladdning.

Cookies
En cookie är en kort textfil som lagras i din dator. Webbsidor använder cookies för att komma ihåg dig och spara val du har gjort. Även utan att vara inloggad kan därför en webbplats komma ihåg saker om dig nästa gång du besöker webbplatsen och automatiskt fylla i formulär med de svar du givit tidigare. Cookies kan inte innehålla kod och leder därför inte till säkerhetshot som virus eller spionprogram. Det är bara webbplatsen som satt en cookie som kan läsa sin egen cookie.

Överföring till tredjeland
Svensk Fordonsladdning överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Hur länge sparar Svensk Fordonsladdning dina personuppgifter?
Svensk Fordonsladdning sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Svensk Fordonsladdning och som godkänts av arkivmyndighet. Gallringsbesluten innehåller information om när gallring skall ske av handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter i våra register är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:
Svensk Fordonsladdning AB
Enåbadsvägen 2
795 32 Rättvik

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?
Svensk Fordonsladdning arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning. Vår personal utbildas kontinuerligt för att uppfylla de krav som ställs enligt lagen.

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.