fbpx

Uppfyller ni Klimatklivets kriterier för ett godkänt anbud?

Uppfyller ni Klimatklivets kriterier för ett godkänt anbud?

Klimatklivet ställer ett antal kriterier på anbud för publik laddinfrastruktur och kategoriserar laddsiter under ett antal olika användningar. Nedan är en beskrivning på de bredare kriterierna. Ifall ni uppfyller dessa är det stor chans att ni också kan uppfylla de mer tekniska kriterierna som ställs.

Gemensamma kriterier

Laddstationen ska placeras och utformas så att den kan användas av alla. Det kan till exempel betyda att en person i rullstol eller med andra hjälpmedel ska kunna ta sig fram till och använda laddstationen på ett enkelt vis. Huvudregeln är att laddstationen ska placeras så att anslutning, betalning och annan information sker högst 1,2 meter ovanför parkeringsplatsens yta.

Driftkriterier

Laddstationen måste vara öppen för publik användning och aktören som ansvarar för dens drift ska kunna garantera tillgänglig kundtjänst dygnet runt under hela kalenderåret. Anbudsgivaren ska också kunna säkerställa att laddstationen är i drift under minst fem år efter att den färdigställts.

Publik snabbladdning för tunga fordon, från 350 kW

För att Naturvårdsverket ska kunna bevilja ett anbud om stöd till en laddstation för tunga fordon ska ett antal kriterier uppfyllas.

Laddstationen ska lokaliseras inom tre kilometer från en större vägsträcka som är öppen för anbud. Laddstationen ska också utformas på ett sådant sätt att ett fordon på upp till 25,25 meter ska kunna använda laddpunkterna utan att behöva backa vid in- eller utfart till laddstationen.

En laddstation ska omfatta minst fyra laddpunkter. Laddpunkterna ska individuellt kunna leverera minst 350 kW, och minst 175 kW vid lastbalansering mellan flera laddpunkter.

Det är meriterande om laddstationen har tillgång till en serviceanläggning med möjlighet att köpa mat och tillgång till toaletter finns inom 300 meters gångavstånd.

Publik snabbladdning för personbilar, från 150 kW

En laddstation riktad till personbilar ska enligt Naturvårdsverket placeras inom tre kilometer från en större väg som är öppen för anbud, eller inom en tätort. Laddstationens alla laddpunkter ska avse snabbladdning med minst 150 kW kontinuerlig effekt. Lastbalansering mellan laddstationens laddpunkter är tillåten.

Det är meriterande om laddstationen har tillgång till en serviceanläggning med möjlighet till mat och toaletter inom 300 meters gångavstånd. Också meriterande är om laddstationens nätanslutning dimensioneras för möjlig framtida uppgradering.

Publik laddning för personbilar, 10-50 kW

En laddstation för personbilar som kan leverera 10-50 kW ska lokaliseras inom en tätort, vid en publik slutdestination eller vid en publik knutpunkt. Laddstationens alla laddpunkter ska avse laddning med minst 10 kW och höst 50 kW kontinuerlig effekt. Respektive laddpunkt ska individuellt leverera mellan 10-50 kW kontinuerlig effekt, och minst 2 kW när flera laddpunkter nyttjas samtidigt. Laddstationen ska också omfatta minst fem laddpunkter ifall den placeras inom tätort och minst två laddpunkter om den placeras vid slutdestination eller knutpunkt utanför tätort.

För en sådan laddstation är det meriterande med möjlighet till framtida uppgradering och möjlighet för utökning av antal laddpunkter efter behov. Det är också meriterande om laddpunkterna är förberedda för dubbelriktad laddning, så kallad Vehicle to Grid eller Vehicle to X.

Har ni frågor?

Ska ni skicka anbud och har frågor, eller önskar ni gå igenom de tekniska kriterierna tillsammans med en expert?

Kontakta oss här, och läs mer på:
Klimatinvesteringsstöd – information om Klimatklivet på Länsstyrelsens webb >>
Frågor och svar om Klimatklivets ansökningsperiod 2023 (Naturvårdsverket) >>

Källor

www.naturvardsverket.se >>