fbpx

Nya scenarier visar att nästan alla nya vägfordon som säljs, inklusive tunga lastbilar och bussar, kan vara eldrivna år 2030.

Elektrifieringen har blivit en nyckelteknik för omställningen av både lätta och tunga vägfordon. Utvecklingen drivs på av starkt politiskt stöd från EU, sjunkande kostnader för fordon, högre acceptans hos konsumenter och skarpare strategier hos fordonstillverkarna. 

Utvecklingen går i rekordfart och nu visar nya scenarier, framtagna av Power Circle inom det branschöverskridande Energiforsk-projektet ”Ett Elsystem för elfordon” att nästan alla nya vägfordon som säljs, inklusive tunga lastbilar och bussar, kan vara eldrivna år 2030.

Forskningsprojektets har som syfte att ta ett helhetsgrepp om den förväntade elektrifieringen av fordonsflottan och dess inverkan på elsystemet. För att bedöma behovet av energi, effekt, elnätskapacitet och laddinfrastruktur krävs ett underlag som visar hur stor del av transportsektorn som förväntas elektrifieras till år 2030. 

Power Circle, som är en intresseorganisation för elektrifieringens framtidsfrågor. Fick kopplat mot forskningsprojektet uppdraget av Energiforsk att ta fram nationella scenarier för utvecklingen av laddbara personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar.

För personbilar kan hela nybilsförsäljningen år 2030 bestå av elbilar, och 3 miljoner laddbara personbilar förväntas finnas i trafik samma år. En viktig drivkraft är de nya utsläppskraven som röstades igenom i EU-parlamentet i somras. Utvecklingen stöds även av att flera stora fordonstillverkare har satt upp mål om endast eldrivet i försäljningen, samt av att den svenska marknaden kommer behöva ligga i framkant för att nå de internationella målen.  

– Utvecklingen följer den exponentiella trend som vi förutsåg i de prognoser för laddbara personbilar som vi släppte år 2019. Men starkare politiskt stöd, sjunkande kostnader och skarpare strategier från fordonstillverkarna gör att utvecklingen går snabbare än vad vi trodde då, säger Johanna Barr, expert och ansvarig för scenarioarbetet på Power Circle. 

Det län som förväntas ha högst andel laddbara personbilar i trafik år 2030 är Stockholm (80 %) och det som förväntas ha lägst är Norrbottens län (31 %).   

Lätta laddbara lastbilar förväntas i högscenariot nå 80 % av nya fordon år 2030 och 100 % till år 2035, i linje med EU:s utsläppskrav. En viktig förutsättning för utvecklingen är att undantaget för att framföra fordon upp till 4,25 ton med B-körkort införs inom kort. Denna utveckling baseras också på ett fortsatt investeringsstöd till fordon.  

– Sedan denna prognos togs fram har vissa styrmedel för elektrifieringen av transportsektorn förändrats. Därför kommer vi inom projektet under nästa år analysera hur bland annat förändrade styrmedel kan påverka utvecklingen på kort och på lång sikt, säger Johanna Barr.  

Tunga eldrivna lastbilar förväntas i högscenariot utgöra 65 % av nyförsäljningen år 2030. Lastbilar som används för lokal trafik elektrifieras först, följt av regionala transporter, och därefter fjärrtransporter och de tyngsta transporterna inom exempelvis skogs- och jordbruk. 

Utvecklingen drivs i det korta perspektivet av större transportköpare och åkerier som har ambitiösa hållbarhetsmål, och en annan drivkraft är att ändamålsenliga stöd till fordon och laddinfrastruktur även i fortsättningen delas ut till dess att TCO-paritet uppnås. 

När det kommer till bussar antas stadsbussar inom en snar framtid endast upphandlas med eldrift, baserat på både kollektivtrafikbolagens och fordonstillverkarnas planer, samt lönsamheten i tekniken. Även elektrifieringen av regionbussar börjar ta fart. Att elbussar har låga lokala utsläpp och är bullerfria är minst lika viktiga drivkrafter som de ekonomiska aspekterna.  

I projektet pågår nu ett omfattande modelleringsarbete för att utvärdera elfordonens påverkan på elnätet, både med och utan smarta laddstrategier. Även aspekter såsom affärsmodeller, reglering och standardisering analyseras.  

– Utifrån projektets resultat kommer vi ta fram en handlingsplan med konkreta lösningar och rekommendationer för hur en storskalig elektrifieringen av transportsektorn kan genomföras på ett resurseffektivt sätt. Vi ser fram emot att använda handlingsplanen som utgångspunkt för dialog med bransch och beslutsfattare under det kommande året, säger Lennart Kjellman, projektledare för projektet på Energiforsk. 

Laddinfrastrukturen måste hänga med i utvecklingen

I takt med denna enorma omställning mot fossilfria fordon ställs stora krav på en väl utbyggd laddinfrastruktur runt om i hela landet.

Svensk Fordonsladdning AB har mångåriga erfarenhet på DC laddning och kan vi leverera de riktigt stora och utmanande projekten. Bolaget utför helheten från projektering och markarbeten till driftsättning och löpande underhåll av anläggningen. Svensk Fordonsladdning AB är återförsäljare och certifierade leverantör av några av marknadens ledande tillverkare av snabbladdare och erbjuder kompletta helhetslösningar som inkluderar allt från förstudie och projektering till installation och underhåll.

Varmt välkommen att kontakta någon av våra experter, kontaktuppgifter hittar du här.

Källor: 

Energiforsk

PowerCircle