Klimatklivet kan underlätta för branscher med tunga fordon

Klimatklivet kan underlätta för branscher med tunga fordon

Omställningen till elfordon går snabbt vilket ställer exempelvis branscher som opererar med tunga fordon inför nya utmaningar och investeringar. För att stötta utvecklingen och satsningen på fossilfri framtidsteknik driver Naturvårdsverket investeringsstödet Klimatklivet, som kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige.

Svensk Fordonsladdning hjälper dig med din bidragsansökan till Klimatklivet. Vi tar dig genom hela ansökningsprocessen – från start till mål.

Omställning och utmaningar det medför

Enligt en scenarioanalys som Trafikverket har genomfört så kommer antalet eldrivna lastbilar över 3,5 ton, som nyttjar stationär laddning, antas uppgå till över 70 000 individuella fordon år 2040.

Resultaten från ett regeringsuppdrag visar att bristen på nationell laddinfrastruktur för stationär laddning utgör ett hinder för elektrifiering av tunga lastbilar. 

Den svenska regeringen har bedömt att nationell tillgång till laddinfrastruktur är en förutsättning för elektrifiering av fordonsparken och att utbyggnaden av laddinfrastruktur bör ske i sådan takt att den inte blir ett hinder för elektrifiering av transportsektorn.

Infrastruktur för stationär laddning avsedd för tunga fordon behöver byggas ut i närtid för att inte motverka denna utveckling.

Transportsektorn extra viktig som klimatinvestering

Naturvårdsverket ser extra hög potential för klimatinvesteringar som minskar utsläppen i bland annat transportsektorn.

Trafikverket redovisar i sin scenarioanalys för elektrifiering att det är möjligt att nå en omfattande reduktion av klimatutsläppen genom stationär laddning. Genom en kombination av stationär laddning och en successivt högre andel förnybara drivmedel kan upp till 85% av utsläppen av klimatgaser från tunga fordon elimineras.

Är du intresserad av att bygga publik fordonsladdning eller för den egna verksamheten finns alltså goda möjligheter att få investeringsstöd från Klimatklivet.

Kontakta oss för mer information eller hjälp med din ansökan:
https://www.svenskfordonsladdning.se/klimatklivet

Källor
www.naturvårdsverket.se
www.trafikverket.se