fbpx

Idag kl. 08.00 öppnar ansökningen för stöd för publik laddinfrastruktur via Klimatklivet.

Idag, måndag den 26 september kl.08.00 öppnar ansökningen för stöd för publik laddinfrastruktur via Klimatklivet. Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning.

Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. Ansökan är öppen t.om den 7 oktober 2022 kl 16.30. Klimatklivet förväntar sig återigen ett högt söktryck.

Nedan hittas en sammanställning av hur ansökningsprocessen går till.

Vill du ha hjälp av experter, med din ansökan?

Svensk Fordonsladdning AB har lång erfarenhet av ansökningsprocessen och dess organisation planerar, precis som föregående år, att vara behjälpliga med ansökningsprocessen för intressenter runt om i hela landet. Kom i kontakt med oss, här.

Under utlysningsperioden har du möjlighet att lämna anbud på publika laddstationer i ett visst område och på så vis ansöka om investeringsstöd från Klimatklivet.

Hur mycket stöd kan du få?

Läs mer HÄR.

Var behövs fler publika laddstationer?

Klimatklivet har tagit fram ett kartverktyg där du kan se var i landet det idag finns olika typer av publik laddinfrastruktur. I områden där det finns minst en laddstation eller en planerad laddstation är det inte möjligt att lämna anbud för den befintliga typen av laddare.

Klicka HÄR för att komma till kartverktyget.

Laddningskategorier

Naturvårdsverket utlyser anbud inom fyra olika typer av laddning (laddningskategorier). I varje laddningskategori konkurrerar anbud mot varandra inom samma geografiska område. Läs mer under rubriken Bedömning av anbud.

Publik DC-snabbladdning för tunga fordon.

Inom 3 km från större vägsträcka.

Minst 350 kW (minst 175 kW vid lastbalansering).

Minst 4 laddpunkter.

Publik DC-laddning för lätta fordon längs med större vägar.

Inom 3 km från större vägsträcka.

Minst 150 kW (minst 75 kW vid lastbalansering).

Minst 4 laddpunkter.

Publik DC-laddning för lätta fordon inom tätorter.

Inom tätort enligt kartverktyget.

Minst 150 kW (minst 75 kW vid lastbalansering).

Minst 4 laddpunkter.

Publik AC-laddning för lätta fordon inom tätorter och vid publika slutdestinationer och knutpunkter.

Inom tätort enligt kartverktyget eller i samråd anmälda slutdestinationer.

Minst 10 kW kontinuerlig effekt.

Minst 5 laddpunkter.

Krav på anbud

Särskilt fastställda kriterier gäller inför varje utlysning och för respektive laddningskategori.

Observera att endast 1 laddstation kan lämnas per anbud.

Läs mer om ska-kriterier och meriterande kriterier för respektive laddningskategori HÄR.

Lämna anbud

Du lämnar in ditt anbud via länsstyrelsens e-tjänst under en utlysningsperiod. E-tjänsten är inte fullt ut anpassad till processen för anbudsförfarande. Därför kommer anbudet behöva kompletteras med särskilda bilagor:

Obligatoriska bilagor

Svarsblankett för den laddningskategori som anbudet avser. Ett anbud måste innehålla all information som krävs för att bedöma anbudet i konkurrensutsättning. Aktuell svarsblankett för respektive laddningskategori går att hitta längst ned på denna sida.

Dokument som styrker markförhållanden. För att se att ni kommer att kunna installera laddstationen på den aktuella platsen ska ni styrka markförhållanden genom att bifoga dokument som visar anbudsgivarens ägandeskap över marken, befintligt avtal med markägaren eller intyg om inledd förhandling med markägaren om markupplåtelse i enlighet med Naturvårdsverkets mall. Äger ni marken, eller har befintligt nyttjanderättsavtal med markägaren, kan ni beskriva detta under ”Övriga upplysningar” i e-tjänsten och lämna in underlag som styrker detta. Mall för intyg om inledda förhandlingar om markupplåtelse hittar ni längst ned på denna sida.

Offerter som styrker uppgivna investeringskostnader.

Ekonomiskt underlag som styrker att ni kan finansiera er del av åtgärden. Läs mer om den ekonomiska kontrollen HÄR. 

Lönsamhetskalkyl i enlighet med Naturvårdsverkets mall. Mallen hittar du HÄR.

Anbud som uppfyller samtliga ska-kriterier och avser samma laddningskategori och geografiska plats kommer att viktas mot varandra utifrån ett så kallat konkurrensbelopp. Detta beräknas genom att dividera sökt stödbelopp med antalet laddpunkter multiplicerat med erbjuden maximal laddeffekt per laddpunkt i kW.

För laddningskategori 1 och 2, det vill säga DC-laddning för tunga respektive lätta fordon, konkurrerar anbud för etableringar inom en radie av 5 kilometer från varandra.

För laddningskategori 3 och 4, det vill säga DC-laddning och AC-laddning för lätta fordon inom tätorter samt AC-laddning vid publika slutdestinationer och knutpunkter, avgränsas konkurrensområden genom ett rutnät, inte med avståndsradie.

Anbud om stöd till DC-laddning för lätta fordon i tätorter (laddningskategori 3) konkurrerar inom ett område om 500 meter gånger 500 meter.

Anbud om stöd till AC-laddning för lätta fordon i tätorter (laddningskategori 4) konkurrerar inom ett område om 500 meter gånger 500 meter.

Anbud om stöd till AC-laddning för lätta fordon vid de slutdestinationer och knutpunkter utanför tätorter som är öppna i utlysningen (laddningskategori 4) konkurrerar inom ett område om 1 500 meter gånger 1 500 meter vid de aktuella koordinaterna för slutdestinationen eller knutpunkten.

Meriterande kriterier som uppfylls ger prisavdrag i konkurrensbeloppet. Avdrag som görs i ett anbuds konkurrensbelopp påverkar inte den stödberättigande kostnad som ligger till grund för beräkning av stödbelopp.

Läs mer om hur Naturvårdsverket bedömer vilka anbud som konkurrerar HÄR.

Definitioner

Anbud – ansökningar om stöd till publik laddning som prövas genom konkurrensutsättning.

DC-laddning – likströmsladdning.

AC-laddning – växelströmsladdning.

DC-snabbladdare för tunga fordon – likströmsladdare med 350 kW-laddeffekt eller mer, avsedda att överföra energi primärt till batteridrivna tunga fordon.

Laddstation – Laddpunkter samlade på ett avgränsat geografiskt område med en aktör som ansvarar för driften.

Resterande information, länkar, dokument med mera finnes genom att klicka HÄR.

Intresserad av hjälp med din ansökan, av våra experter?

Svensk Fordonsladdning AB utför helheten från stödansökan, projektering, markarbeten till driftsättning och löpande underhåll av anläggningen. Bolaget är återförsäljare och certifierade leverantör av några av marknadens ledande tillverkare av snabbladdare och erbjuder kompletta helhetslösningar som inkluderar allt från förstudie och projektering till installation och underhåll.

Varmt välkommen att kontakta oss för hjälp med din ansökan, kontaktuppgifter hittar du här.