fbpx

Energilagring i kombination med fordonsladdning.

Svensk Fordonsladdning tillhandahåller fullt integrerade system redo att kombineras med elfordonsladdare och tillhörande infrastruktur redo att anslutas till elnätet .

Energilagret kan komplettera er befintliga anläggning eller integreras som del i kommande laddinfrastruktur. Vi erbjuder en komplett systemlösning där er anläggning kan styras och övervakas centralt via system som ger en smart laddningslösning med avancerad energihantering. Systemet är effektmässigt skalbart och kan anpassas efter behov. Vår lösning kan driftsättas direkt i er anläggning vilket leder till snabbare installation, kortare utförandetid för projektet och lägre kostnader. Resultatet blir en systemlösning med en rad fördelar för er anläggning men även för elnätet i stort.

Fördelar med energilagring i kombination med fordonsladdning

Vi tillhandahåller fullt integrerade system redo att kombineras med elfordonsladdare och tillhörande infrastruktur. Skalbara lösningar för energilagring ger möjlighet att skapa rätt laddningskapacitet för elfordon baserat på dagens behov samtidigt som man gradvis kan öka laddnings- och batterikapacitet när behoven ökar. En kompakt, förhandstestad och fullt integrerad energilagringsprodukt möjliggör snabb installation, minskade installations-kostnader och hög tillförlitlighet.

Lastutjämning

Energi lagras under perioder med låg systembelastning och tillförs under perioder med hög efterfrågan. Det skapar en möjlighet att lagra energin när kostnaden är låg samt att över tid sänka den genomsnittliga toppbelastningen. Detta gör att befintlig elnätsanslutning kan utnyttjas maximalt och att en investering i ökad nätkapacitet kan undvikas. 

Topplastreduktion

Energitoppar som passerar gränsen för vad ni avtalat reduceras genom att ta energi från energilagringslösningen. Detta för att säkra att effektbidraget från elnätet ligger inom era avtalade nivåer. På så vis undviks straffavgifter för att ni överträder den abonnerade effekten.

Energireserv (back-up)

Energilagringslösningen möjliggör fortsatt drift i fall av kortvariga strömavbrott.

Sekundära fördelar

Egen energiproduktion
En energilagringslösning kompletteras med fördel av en solcellsanläggning. De primära fördelarna förstärks ytterliggare då ren egenproducerad energi kan tillföras energilagringslösningen.

Frekvensreglering
En stabil nätfrekvens är ett resultat av balans mellan producerad och konsumerad elektrisk energi. Produktionen av intermittent el från förnybara källor i kombination med variabla laster försvårar regleringen av nätets märkfrekvens. Med ett energilagringssystem finns möjligheten för er att bidra med elektrisk energi när det råder brist i kraftsystemet. Genom myndigheten Svenska Kraftnät finns det möjlighet till ersättning för denna typ av stöd.

Hur fungerar ett energilager i samspel med fordonsladdning 

Oavsett om ni redan har en anläggning för fordonsladdning eller om ni ser det som en kommande investering, kan energilagring vara ett intressant komplement som möjliggör effektivisering av energinyttjandet samt ökad tillgänglighet för era kunder eller användare. 

Ett energilagringssystem öppnar även upp för möjligheten att integrera och optimera utnyttjandet av förnybara energikällor så som exempelvis en solcellsanläggning.  

I en grundläggande systemlösning har fordonsladdaren sin primära kraftkälla i nätanslutningen. I avtalet med elnätsoperatören finns ett tak för hur mycket momentan effekt som maximalt får konsumeras. Om denna maxgräns överstigs förekommer kännbara straffavgifter. För att undvika detta kan man endera teckna ett nytt avtal som då ger en högre genomsnittlig energikostnad. Eller så kan ett energilager utnyttjas för att tillföra den energi som, i stunden, behövs för att undvika överträdelse av en avtalad tariffgräns. 

Energilagret kan även användas för direkt matning av systemets fordonsladdare om ett strömavbrott inträffar eller som ett val om kostnaden för el från nätet för tillfället ligger högt. Har batteribanken då laddats vid ett tillfälle med låg elkostnad, exempelvis nattetid påverkar det den totala elkostnaden för anläggningen positivt. 

Ett annat sätt att påverka kostnaden för den förbrukade elen är att komplettera anläggningen med solceller och endera direktkonsumera denna energi genom fordonsladdning eller att lagra elen för fordonsladdning vid ett senare tillfälle.

Förutom att Svensk Fordonsladdning tillhandahåller nyckelfärdiga installationer av fordonsladdningssystem med energilagerlösningar så erbjuder vi även övergripande kontroll och övervakningssystem.

DeltaGrid®EVM är ett sådant exempel som hjälper anläggningsinnehavare med styrning av multipla energikällor, säkerställande av tillgängligheten på alla fordonsladdare samt sänkning av kostnader och förbättring av kundnöjdheten i ny och befintlig laddinfrastruktur för elbilar.

Vårt erbjudande

Svensk Fordonsladdning erbjuder ett system för energilagring som är genomtänkt och anpassat för smidig installation och effektiv drift. Till det kommer en robust konstruktion för att klara en tuff utomhusmiljö.

Systemet är modulärt och dess kapacitet kan förberedas och skalas för kommande behov enligt följande:

  • Kraftomvandlingskapacitet: 100 till 200 kW
  • Lagringskapacitet: 315 kWh till 946 kWh

Hur ser affären ut 
Den affärsmässiga aspekten genom en investering i ett energilagringssystem bygger på de fördelar som energilagringssystem ger. 

Exempel: Om man har en last på 400 kW exempelvis 2st 200kW laddare kan ett system med 2st kraftomvandlingsenheter minska topplasten från 400kW till 200kW och därmed halvera kostnaden för månadseffektavgiften samt högbelastningsavgiften. I vissa fall kan även denna fördel förhindra eller förskjuta utökad nätanslutning för den ökade lasten. 

Exempel:  Om vi har ett energlagringssystem med en kapacitet på 500kWh och vi antar att den genomsnittliga skillnaden mellan kostnad vid hög och låg belastning är 50 öre/kWh. Då kan energilagringssystemet sänka energikostnaderna med 250 kr per dag. Denna nytta är inte enbart ekonomisk, den assisterar också elnätet genom att undvika höga laster vid specifika tidpunkter. 

Delta Grid® EVM kan arbeta med schemaläggning, det vill säga planering för att minska energikostnader. Detta genom att undvika att ladda fordon under vissa tider på dygnet när elpriset är högt. Det är en smart funktion om anläggningen har långsamladdning i kombination med snabbladdning. Då kan långsamladdarna ladda vid de tidpunkter då elen är billigare men man har fortfarande fordonet fulladdat när det är dags att åka vidare.

Exempel: I ett projekt där Deltas energilagrinssystem implementerades i kombination med solceller till en fastighet med 25 st laddare, både AC & DC-laddning, sparade anläggningen upp till 25% per månad i energikostnader tack vara de fördelar som nämndes ovan. 

För att vi på Svensk Fordonsladdning ska kunna ge er så mycket information som möjligt om hur affären fungerar för er anläggning behöver vi information vid kontakt. Denna information är:

  • Genomsnittligt pris vid låg och hög belastning 
  • Effekttarrif
  • Prognoser på hur många laddningar per dag som kan vara aktuellt för anläggningen.

Vi kan så klart assistera med att ta fram denna data vid behov. Hör av er för att få mer information.

Vill du veta mer? Klicka här för fullständig information.

Välkommen att kontakta våra experter inom området. Du hittar våra kontaktuppgifter här